İçeriğe geç

Test ve Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karar Kuralı Hakkında Duyuru

  • Duyuru

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karar Kuralı Hakkında Duyuru
TS EN ISO/IEC 17025 standardının Madde 7.1.3 Maddesinde; bir ölçüm, test veya analiz sonucunun aranan kriterlere uygunluğunu belirlemeye yarayan karar kuralının açıkça tanımlanması temel esastır. Yine aynı standardın 7.8.6.1 Maddesi ve 7.8.6.2 maddesi gereğince; deney alanında hizmet veren laboratuvarlar; uygunluk değerlendirmesinde esas aldıkları karar kuralını, ilgili kuralın risk seviyesini dikkate alarak dokümante etmeli, uygulamalı ve kayıt hazırlamalıdır. Hazırlanan raporlarda; uygunluk beyanının hangi sonuçlara uygulandığı, uygulanan karar kuralı hakkında bilgilere ver verilmelidir. Örneğin kişisel kurşun maruziyeti ölçüm sonucunun 0,14 mg/m3 çıktığı bir deneyde ölçüm belirsizliği ±0,03 ise ölçüm sonucunun artı veya eksi yönde katılmasına karar verilmesi ve buna göre ölçüm sonucunun uygun olup olmadığının beyan edilmesi amaçlanmaktadır.
İş hijyeni laboratuvarlarının yapmış oldukları ölçümlerin sonuçları; çalışan sağlığının korunmasında ve meslek hastalıklarının önlenmesinde başvurulması gereken kontrol tedbirlerinin geliştirilmesine dayanak teşkil etmektedir. Tespit edilen ölçüm sonuçlarının sınır değer ile karşılaştırılarak uygunluk değerlendirmesi yapılması sürecinde karar kuralı devreye girmektedir. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetlerinin yürütümünde yasal otorite olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konudaki yaklaşımı; çalışan sağlığının korunmasıdır. Değinilen yasal otorite kapsamında, ölçüm, test ve analiz sonuçlarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve karar kuralı hakkında uyulması gereken prensipler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  1. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının değerlendirilerek uygunluk veya uygunsuzluk kararının verilmesi iş hijyeni ölçüm test ve analizi laboratuvarlarının sorumluluğunda değildir. Dolayısıyla;iş hijyeni laboratuvarları, karar kuralını uygulamayacak, uygunluk veya uygunsuzluk beyanı vermeyeceklerdir.
  2. İş Hijyeni ölçüm test ve analizlerin sonuçlarının uygunluğu ve işyerine özgü tedbirler işveren tarafından, ilgili mevzuat ile birlikte çalışanların sağlık durumları, fizyolojik durumları, ölçüm sırasında bulunulan çalışma ortamı şartlarının devamlılığı çalışan sağlığını önceleyecek şekilde dikkate alınarak değerlendirilir. İşveren değerlendirme sürecinde işveren iş yeri hekimi başta olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin danışmanlığını kullanabilir.
  3. İşveren tarafından bu değerlendirme yapılırken ve/veya ölçümlerin yenilenmesine karar verilirken, “TS EN 689 İşyeri havası – Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz” standardı hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.