Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir?

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Çalışanlar gerçekleştirildiğinde yaralanmaya hatta ölüme sebep olma ihtimali olan işleri yerine getirmekten kaçınma hakkına sahiptir. Bu durumun yarattığı tehlikeden dolayı işverenden tedbir alınmasını isteme ve işi bırakma hakkını kullanabilir.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene, tehlikenin tespit edilmesini, gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunulur. Gerekli önlemlerin alınmadığı durumlarda ise çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanarak işin yapıldığı yerden uzaklaşabilir bu hareketinden dolayıda hakları kısıtlanamaz.

Çalışmaktan kaçınma hakkı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13. maddesinde yer alır.

Çalışmaktan kaçınma hakkı
MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen
çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir