İSG Klasöründe Olması Gerekenler

İSG klasöründe olması gerekenler nelerdir? İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) klasörü, iş yerlerinde İSG ile ilgili dokümanların saklandığı ve düzenlendiği bir arşivdir. İSG klasörü, iş yerlerinde yasal düzenlemeleri yerine getirmek, iş güvenliği politikalarını uygulamak ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak gibi birçok önemli amaç için büyük bir öneme sahiptir

Her işletmenin bir İSG klasörü bulunmalıdır. Bu İSG klasöründe olması gereken dokümanlar bellidir. İşte iş sağlığı ve güvenliği klasöründe bulunması önerilen belgeler.

İSG Klasöründe Olması Gerekenlerin Listesi

 1. İSG-Katip Sözleşmeleri
 2. İSG Yıllık Çalışma Planı
 3. İSG Yıllık Eğitim Planı
 4. İSG Yıllık Değerlendirme Raporu
 5. Çalışan Temsilcisi Evrakları
 6. Kurul Toplantı Tutanakları
 7.  Tatbikat Tutanakları
 8. İSG Talimatları
 9. Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanakları
 10. Acil Durum Planı
 11. Acil Durum Ekipleri Listesi
 12. Risk Değerlendirme Raporu
 13. İSG Denetim Raporları

İSG Klasöründe Olması Gerekenlerin Ayrıntıları

Bir işletmenin İSG klasöründe olması gereken evrakların ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.

İSG Katip Sözleşmeleri

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı İSG Katip sözleşmeleri İSG klasöründe olması gerekenlerin başında gelmektedir.

İSG Yıllık Çalışma Planı

İşyerinde o yıl içinde yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden planlanarak takip edilmesi amacıyla işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yılın başında hazırlanan plandır.

İSG Yıllık Eğitim Planı

İşyerinde o yıl içinde yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim faaliyetlerinin önceden planlanarak takip edilmesi amacıyla işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yılın başında hazırlanan plandır.

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu

İşyerinde bir yıl boyunca gerçekleştirilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve uygulamaları ile yıllık değerlendirmenin yapıldığı, işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yıl sonunda hazırlanarak imza altına alınan rapordur Yıllık Değerlendirme Raporu, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”in ekinde bulunan form doldurularak hazırlanır.

Çalışan Temsilcisi Evrakları

Çalışan temsilcisinin seçim, ilan ve eğitim gibi evraklar İSG klasöründe olması gerekenlerin arasındadır.

İSG Kurul Toplan Tutanakları

İSG Kurul Toplantı Tutanakları, bir iş yerindeki İSG kurulu tarafından düzenlenen toplantılarda alınan kararların ve yapılan görüşlerin belgelendiği resmi kayıtlardır. Bu toplantı tutanakları İSG klasöründe olması gerekenlerin arasındadır.

Risk Değerlendirme Raporları

Risk Değerlendirme Raporu, bir iş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin planlanması amacıyla oluşturulan bir rapordur.

Bu rapor, iş sağlığı ve güvenliği yasaları ve düzenlemelerine uyum sağlamak için işverenler tarafından oluşturulmalıdır. İSG Risk Değerlendirme Raporu, iş yerindeki faaliyetlerin potansiyel risklerini değerlendirerek çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı hedefler.

Acil Durum Planları

İş yerinde olası acil durumlar (yangın, doğal afet, kimyasal sızıntı vb.) için hazırlanan planlar ve prosedürler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politikaların belirtildiği bir bildiri veya beyanname.

İş Yeri İzleme ve İnceleme Raporları

İş yerinde yapılan düzenli izleme ve incelemelerin sonuçlarının raporlandığı belgeler.

Eğitim Belgeleri

İş yerindeki çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini belgeleyen sertifikalar veya katılım belgeleri.

İş Kazası Raporları

İş kazası raporları, işyerlerinde meydana gelen ve çalışanların yaralanması, hastalanması veya ölümü ile sonuçlanan olayları belgelemek amacıyla oluşturulan resmi belgelerdir.

İş Hijyeni Ölçümleri

İSG ortam ölçümü, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan bir değerlendirme sürecidir. Genel olarak çalışma ortamlarında bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin analiz edilmesiyle gerçekleştirilir. İşyerinde gerçekleştirilen toz, gürültü, aydınlatma ve titreşim gibi ortam ölçümleri.

İşyeri Önlemleri ve İyileştirme Raporları

İş yerinde tespit edilen eksikliklerin ve iyileştirme önerilerinin belirtildiği raporlar.

Bu belgeler iş sağlığı ve güvenliği klasöründe bulundurulması tavsiye edilen önemli belgelerdir. Ancak, iş yerinin özellikleri, sektörü ve mevzuat gereklilikleri gibi faktörler, belge ihtiyaçlarını etkileyebilir. Dolayısıyla, ilgili yasa ve düzenlemelere uygun belge yönetimi yapılması önemlidir.

İSG Klasörünün Önemi

İSG klasörünün önemi şu şekilde sıralanabilir:

 1. Yasal Uyumluluk: İSG klasörü, iş yerinin İSG yasalarına ve düzenlemelerine uygun olduğunu gösteren belgeleri içerir. İş yerleri, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. İSG klasörü, denetimlerde veya yetkililer tarafından istendiğinde bu uyumluluğun kanıtını sunmaya yardımcı olur.
 2. Bilgi ve Dokümantasyon: İSG klasörü, iş yerinde İSG ile ilgili politikaları, prosedürleri, talimatları, risk değerlendirmelerini, eğitim materyallerini ve diğer önemli dokümanları içerir. Bu dokümanlar, çalışanlar ve yöneticiler için katkı sağlayan bilgileri içerir ve iş güvenliği kültürünün geliştirilmesine yardımcı olur.
 3. İş Güvenliği Planlaması: İSG klasörü, iş yerinin acil durum planlarını, yangın güvenliği tedbirlerini, tahliye prosedürlerini ve diğer risk yönetimi önlemlerini içerir. Bu planlar, iş yerindeki personelin can güvenliğini ve varlık korumasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.
 4. Eğitim ve Farkındalık: İSG klasörü, çalışanların İSG eğitim belgelerini, farkındalık kampanyalarını ve toplantılarının kayıtlarını içerir. Bu kaynaklar, İSG eğitimlerinin yönetilmesine ve çalışanların bilinçlenmesine yardımcı olur.

İş yerlerinde İSG klasörünün düzenli ve güncel tutulması, iş güvenliği ve sağlığı kültürünün oluşturulması ve İSG gerekliliklerine uyumluluğun sağlanması açısından son derece önemlidir.

2 Yorum

  1. KVK nedeniyle sağlık formları gizli tutulmalıdır. Bu belgedeki evrakları doktor ile hasta arasında gizli kalmalıdır. Bu nedenle 3. kişilerin ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmemelidir. Bu yüzden İSG klasöründe olması gereken evraklar arasında bulunmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir